• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців та працівників апарату Державної інспекції архітектури та містобудування України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами (конференцією) державних службовців 

Державної інспекції архітектури та містобудування України

протокол № 2

від «23» «червня» 2021 року

Правила
внутрішнього службового розпорядку

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього службового розпорядку Державної інспекції архітектури та містобудування України (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату Державної інспекції архітектури та містобудування України та його територіальних органів, утворених як структурні підрозділи апарату (далі – ДІАМ), режим роботи, умови перебування державного службовця в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

1.2. Службова дисципліна в ДІАМ ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

1.3. Правила внутрішнього службового розпорядку в ДІАМ затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців ДІАМ за поданням Голови ДІАМ на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 457/28587.

1.4. Правила є обов’язковими для всіх державних службовців ДІАМ та доводяться до їх відома під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

2.1. Державні службовці ДІАМ повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.2. Державні службовці ДІАМ у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.


2.3. Державні службовці ДІАМ повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.


2.4. Державні службовці ДІАМ під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

3.1. Тривалість робочого часу державного службовця ДІАМ становить 40 годин на тиждень.

3.2. У ДІАМ встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3.3. У ДІАМ встановлено такий режим роботи: початок робочого дня – о 08 год. 00 хв., перерва, що надається для відпочинку і харчування, – з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., закінчення робочого дня – о 17 год. 00 хв., у п’ятницю – о 15 год. 45 хвилин.

Перерва не включається в робочий час і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

3.4. За ініціативою державного службовця ДІАМ і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такому державному службовцю може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи державного органу.

Гнучкий режим робочого часу встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, передбаченого Законом України «Про державну службу», або тривалості встановленого для державного службовця неповного робочого часу (неповного робочого дня або неповного робочого тижня).

Гнучкий режим робочого часу може бути фіксованим або змінним.

При фіксованому режимі робочого часу державного службовця ДІАМ визначається початок і кінець робочого часу, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування. При цьому державному службовцю може визначатись відмінна від встановленої у державному органі тривалість роботи по днях тижня, а також поділ робочого дня на частини.

При змінному режимі робочого часу державного службовця ДІАМ відсутній фіксований початок, кінець і тривалість робочого дня, на державного службовця не поширюється встановлена у державному органі тривалість роботи по днях тижня, за потреби можуть визначатися періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці. При змінному режимі робочого часу державного службовця ДІАМ є обов’язковим облік щоденної тривалості його робочого дня.

Змінний режим робочого часу державного службовця може встановлюватися у ДІАМ у разі функціонування відповідної комп’ютерної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель ДІАМ і дозволяє здійснювати автоматизований облік робочого часу державних службовців ДІАМ. Державний службовець, який працює за змінним режимом робочого часу, самостійно контролює загальну тривалість свого робочого часу протягом тижня з метою недопущення її перевищення.

Гнучкий режим робочого часу державного службовця встановлюється наказом Голови ДІАМ, у якому зазначається:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу та його посада;

2) встановлена норма тривалості робочого часу;

3) дата, з якої встановлюється гнучкий режим робочого часу;

4) період, на який встановлюється гнучкий режим робочого часу (у разі встановлення на визначений строк);

5) час початку і закінчення роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);

6) періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці (за потреби, у разі застосування змінного режиму робочого часу).

Такий наказ доводиться до відома державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керівника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

Під час встановлення гнучкого режиму робочого часу потрібно враховувати:

заборону включення до робочого часу нічного часу, визначеного законом, якщо інше не передбачено законом;

необхідність забезпечення належного функціонування державного органу у межах встановленого режиму роботи (надання послуг, прийом громадян, приймання та відправлення кореспонденції тощо);

забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів державного органу;

створення умов для сумлінного і професійного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків;

потребу в ефективній організації робочого часу державного службовця, збільшенні продуктивності та якості його роботи, враховуючи особливості роботи у певній місцевості, зокрема такі, як години пікової завантаженості транспортних шляхів, значну віддаленість місця роботи від місця проживання державного службовця, режими роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

інші особливості роботи ДІАМ, зокрема нерівномірний обсяг навантаження на державного службовця впродовж дня (тижня), коли основний обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі.

3.5. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи ДІАМ або гнучкого режиму робочого часу такого державного службовця (у разі встановлення).

Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, як правило, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

3.6. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

3.7. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

3.8. У випадках, передбачених статтею 56 Закону України «Про державну службу», за згодою Голови ДІАМ або особи, яка виконує його обов’язки, державному службовцю наказом ДІАМ може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

3.9. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

3.10. Організація обліку робочого часу державних службовців у ДІАМ покладається на керівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ. Облік робочого часу ведеться у кожному самостійному структурному підрозділі ДІАМ шляхом складання табеля відповідальною особою, на яку покладено такі функції (далі – табельник). Підписаний керівником самостійного структурного підрозділу ДІАМ табель обліку використання робочого часу до 12 числа за першу половину поточного місяця та до 25 числа за поточний місяць надається до підрозділу на який покладено відповідні функції.

Облік робочого часу керівництва ДІАМ ведеться шляхом складання табеля відповідальною особою організаційно-розпорядчого підрозділу, на яку покладено такі функції.

3.11. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі ДІАМ у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

3.12. Керівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ повідомляють про свою відсутність у робочий час за службовою необхідністю керівництво ДІАМ відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом ДІАМ.

3.13. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу ДІАМ (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі ДІАМ. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу ДІАМ (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ДІАМ повинен визначатись з урахуванням тривалості робочого часу.

3.14. За межами адміністративної будівлі ДІАМ можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення ДІАМ;

обов’язкового перебування в приміщенні ДІАМ (залучення інших працівників ДІАМ, проведення консультацій, нарад тощо).

3.15. Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ДІАМ обліковується як робочий час.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

4.1. Державний службовець ДІАМ повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

4.2. У разі недотримання державним службовцем ДІАМ вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

4.3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я Голови ДІАМ щодо причин своєї відсутності.

4.4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ДІАМ.

V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

5.1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець ДІАМ може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом Голови ДІАМ, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

5.2. Голова ДІАМ або особа, яка виконує його обов’язки, за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється Департаментом роботи з персоналом та організаційного розвитку і затверджується Головою ДІАМ.

5.3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

5.4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається Департаментом роботи з персоналом та організаційного розвитку Голові ДІАМ для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5.5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у ДІАМ запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

5.6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

6.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний кваліфікований електронний підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

6.2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті ДІАМ (у разі наявності).

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

7.1. Голова ДІАМ зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку Головою ДІАМ покладені відповідні функції в такому органі.

7.2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

7.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

7.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає Голова ДІАМ, відповідний структурний підрозділ та його посадові особи, на яких покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

8.1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій Головою ДІАМ особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

8.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою ДІАМ, директором Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

9.1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються Головою ДІАМ, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux