• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Положення про ДІАМ

ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України


від 23 грудня 2020 р. № 1340

ПОЛОЖЕННЯ


про Державну інспекцію архітектури та містобудування України

1. Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій (далі - Міністр) і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

2. ДІАМ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Основним завданням ДІАМ є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме:

підготовка та внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

здійснення в межах повноважень, визначених законом, державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;

здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил територіальними органами ДІАМ, уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності (далі - об’єкти нагляду), під час провадження ними містобудівної діяльності;

ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 303 від 29.03.2021}

4. ДІАМ відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінрегіону і в установленому порядку подає їх Міністру;

2) проводить перевірки:

відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною та проектною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності в передбачених законодавством випадках паспортів, актів і протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;

дотримання порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також здійснення заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації;

додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

дотримання архітекторами, інженерами-проектувальниками, експертами, іншими відповідальними виконавцями вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, вимог щодо відповідності кваліфікаційних сертифікатів (сертифікатів) класу наслідків (відповідальності) об’єктів, що визначені кваліфікаційними вимогами для відповідної або нижчої категорії працівників;

законності рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об’єктами нагляду;

дотримання вимог законодавства у сфері містобудування підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд і замовниками;

2-1) здійснює державний ринковий нагляд  у межах сфери своєї відповідальності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 570 від 02.06.2021}

3) видає обов’язкові до виконання приписи щодо:

усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт;

усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності об’єктами нагляду;

усунення порушень ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудування підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд і замовниками;

4) скасовує чи зупиняє дію прийнятих об’єктами нагляду відповідно до визначених законом повноважень рішень, які порушують вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, з одночасним складенням протоколу відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та подальшим оприлюдненням такої інформації на офіційному веб-сайті ДІАМ;

5) складає акти перевірок, протоколи про вчинення правопорушень, розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справи про адміністративні правопорушення із прийняттям відповідних рішень, накладає штрафи відповідно до закону;

6) розглядає в порядку нагляду рішення про скасування чи зупинення дії рішень, прийнятих з порушенням вимог містобудівного законодавства об’єктами нагляду, зокрема щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування або анулювання зазначених документів;

7) здійснює ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

8) ініціює в установленому порядку притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до дисциплінарної відповідальності;

9) вносить в установленому порядку подання про звільнення посадової особи об’єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення;

10) вносить в установленому порядку подання про позбавлення посадової особи об’єкта нагляду права виконувати певні види робіт до органу, яким таке право надавалося;

11) забороняє за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

12) здійснює контроль за виконанням виданих приписів у визначених законодавством випадках;

13) здійснює нагляд за дотриманням на відповідність вимогам законодавства будівельних норм, стандартів і правил, рішень, прийнятих територіальними органами ДІАМ;

14) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, обстеження та інших функцій, виконання яких належить до передбачених законодавством повноважень ДІАМ;

15) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, укладає відповідно до законодавства міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції;

15-1) реєструє повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, здійснює внесення змін до них, а також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 303 від 29.03.2021}

15-2) видає дозволи на виконання будівельних робіт, реєструє повідомлення про внесення змін до них, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-2 згідно з Постановою КМ № 303 від 29.03.2021}

15-3) приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта або відмовляє в їх видачі, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації, внесення змін до них, а також повертає такі декларації та скасовує їх реєстрацію);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-3 згідно з Постановою КМ № 303 від 29.03.2021}

15-4) розглядає в порядку нагляду рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про реєстрацію або повернення декларації про готовність об’єкта до експлуатації (без права реєстрації декларацій), рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт (без права видачі дозволу), рішення про відмову у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (без права видачі сертифіката);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 15-4 згідно з Постановою КМ № 303 від 29.03.2021}

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. ДІАМ з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат ДІАМ та її територіальні органи, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників ДІАМ;

2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів до запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням в апараті ДІАМ, її територіальних органах;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДІАМ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДІАМ;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. ДІАМ для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних і громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних та науково-технічних організацій, а також громадських інспекторів;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян і громадських об’єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і функцій;

4) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

5) витребовувати з метою здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб документи та матеріали щодо предмета державного архітектурно-будівельного нагляду, одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених органами державної влади, зокрема з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

6) вимагати від органів державного архітектурно-будівельного контролю проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

7) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) використовувати у своїй діяльності власні акредитовані лабораторії та контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку;

9) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

10) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві;

11) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів;

12) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

13) залучати в разі потреби до здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), контролюючих і фінансових органів.

7. ДІАМ здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. ДІАМ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. ДІАМ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. ДІАМ очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

11. Голова ДІАМ:

1) очолює ДІАМ, здійснює керівництво її діяльністю;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті ДІАМ та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;

3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені ДІАМ проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) подає на затвердження Міністру плани роботи ДІАМ;

5) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату та територіальних органів ДІАМ;

6) забезпечує виконання ДІАМ наказів та доручень Міністра з питань, що належать до сфери компетенції ДІАМ;

7) забезпечує взаємодію ДІАМ із структурним підрозділом Мінрегіону, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з ДІАМ;

8) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і ДІАМ та вчасність її подання, зокрема з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

9) звітує перед Міністром про виконання планів роботи ДІАМ та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДІАМ, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДІАМ;

12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДІАМ (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників ДІАМ;

14) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДІАМ і коштів, передбачених на утримання ДІАМ, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи ДІАМ як структурні підрозділи апарату ДІАМ;

15) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє за погодженням із Міністром з посад керівників територіальних органів ДІАМ;

16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром заступників керівників територіальних органів ДІАМ;

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

18) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів ДІАМ;

19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДІАМ;

20) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників ДІАМ;

21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату ДІАМ, керівників територіальних органів ДІАМ, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

22) в установленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату ДІАМ, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

23) представляє в установленому порядку ДІАМ у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

24) залучає державних службовців і працівників територіальних органів ДІАМ, а за домовленістю з керівниками - державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції ДІАМ;

25) представляє ДІАМ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

26) утворює комісії, робочі та експертні групи;

27) скликає та проводить наради з питань, що належать до її компетенції;

28) підписує накази ДІАМ;

29) у межах повноважень дає обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату ДІАМ та її територіальних органів доручення;

30) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис апарату ДІАМ;

31) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є ДІАМ;

32) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

12. Голова ДІАМ може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДІАМ, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в ДІАМ може утворюватися колегія як консультативно-дорадчий орган.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДІАМ.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ДІАМ можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова ДІАМ.

Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова ДІАМ.

14. Гранична чисельність державних службовців і працівників ДІАМ затверджується Кабінетом Міністрів України.

ДІАМ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.


ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України


від 23 грудня 2020 р. № 1340

ЗМІНИ,


що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці сьомому пункту 7 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647; 2017 р., № 49, ст. 1528; 2020 р., № 26, ст. 967), слова “ДІМ Держархбудінспекції” замінити словом “ДІАМ”.

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 75, ст. 2394):

1) виключити таку позицію:

“Держсервісбуд

357

349”;2) позицію

“ДІМ

90

81

570

551”

замінити такою позицією:

“ДІАМ

660

640”.3. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898; 2020 р., № 26, ст. 966, ст. 967):

1) у розділі II:

позицію “Державна сервісна служба містобудування України” виключити;

позицію “Державна інспекція містобудування України” замінити позицією “Державна інспекція архітектури та містобудування України”;

2) у пункті 3 розділу III:

абзаци другий і третій виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державна інспекція архітектури та містобудування України”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 219 “Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 967):

1) абзац третій пункту 1 виключити;

2) пункт 7 виключити.

   ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України


від 23 грудня 2020 р. № 1340

 ПЕРЕЛІК


постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 3 та абзац другий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 218 “Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 966).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 219 “Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 967).

3. Пункти 2 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 422 “Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 45, ст. 1447) та пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

4. Пункти 124 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 806 “Деякі питання функціонування центральних органів виконавчої влади у сфері містобудування” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2394).

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux